Adatvédelem

Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2018. május 22.

Az Adatkezelési Tájékoztató célja

Connect Europe Oktatási, Tudományos, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (Connect Europe Bt), képviseletében Horváth Judit (székhely: 1027 – Budapest, Medve u. 23. I/2.), a továbbiakban, Szolgáltató, Adatkezelő) mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, azonban az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Az adatkezelő adatai

Connect Europe Bt.

Székhely: 1027 – Budapest, Medve u. 23. I/2.

Adószám:  20674403-1-41

Cégjegyzékszám:  Cg. 01-06-732511

E-mail: horvath.judit@linguajuris.hu

Telefon: + 36-20-340-9278

Az adatkezelés elvei

 • Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 • A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
 • Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl (adattakarékosság).
 • Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban – meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban – hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
 • Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.
 • Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 • Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a
 • Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 • Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.
 • Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
 • Az elveknek való megfelelésért az Adatkezelő felelős.

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adataim kezeléséhez

Connect Europe Bt. (szolgáltató, adatkezelő) felületein (http://www.linguajuris.hu), feliratkozás, regisztráció által, Facebook hirdetések során történő látogatáskor megadott adataim kezeléséhez önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom.

Nyilatkozom, hogy különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem később semmilyen formában nem bocsátok rendelkezésre a szolgáltató számára.

Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.

Nyilatkozom, hogy személyi azonosításra alkalmas számot – teljesség igénye nélküli példák: útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám, lakcímkártya sorszám, jogosítvány sorszám – nem bocsátok rendelkezésre a szolgáltató számára.

Az adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a tájékoztatóban megadott módokon, például az info@linguajuris.hu email címre küldött kéréssel.

Megrendelés teljesítését követően jogszabály alapján

A számlán szereplő adatok vonatkozásában jogszabály alapján a szolgáltató (adatkezelő) köteles továbbra is kezelni személyes adataidat.

Szolgáltatásaink

 1. Ingyenes nyelvi szintfelmérő tesztre jelentkezés

Az ingyenes nyelvi szintfelmérő tesztre jelentkezéskor kitölt egy űrlapot.  Az ekkor megadott személyes adatait legkésőbb az űrlap kitöltését követő 365. napig tároljuk.

 1. Személyes angol, német vagy francia nyelvoktatás

A személyes angol, német vagy francia nyelvoktatásra jelentkezéskor kitölt egy űrlapot. Az ekkor megadott személyes adatait legkésőbb az űrlap kitöltését követő 365. napig tároljuk.

 1. Ingyenes angol, német vagy francia jogi szaknyelvi anyagokra való feliratkozás biztosítása

Email címe és a neve megadásával feliratkozhat INGYENES letölthető angol, német vagy francia jogi szaknyelvi segédanyagainkra.

Ezen feliratkozáskor eldöntheti, hogy hírlevelet, reklámcélú elektronikus Direkt Marketinget szeretne-e kapni, ezekhez hozzájárul-e. A hírlevélben heti egy (legfeljebb két) alkalommal a jogi szaknyelv tanulásával kapcsolatos cikkeket, kvízeket, feladatokat küldünk.

Minden e-mailbe teszünk leiratkozó linket, hogy ha meggondolja magát, bármikor lemondhassa a felratkozását. Adatait az Ön által történő leiratkozáskor, illetve ha külön e-mailben jelezte nekünk leiratkozási szándékát a horvath.judit@linguajuris.hu e-mail címre, azonnal töröljük, tovább nem tároljuk.

 1. Ingyenes rendezvényeken, nyílt napokon való regisztráció

Email címe és a neve megadásával feliratkozhat INGYENES rendezvényeinkre és nyílt napjainkra.

Ezen feliratkozáskor eldöntheti, hogy hírlevelet, reklámcélú elektronikus Direkt Marketinget szeretne-e kapni, ezekhez hozzájárul-e. A hírlevélben heti egy (legfeljebb két) alkalommal a jogi szaknyelv tanulásával kapcsolatos cikkeket, kvízeket, feladatokat küldünk.

Minden e-mailbe teszünk leiratkozó linket, hogy ha meggondolja magát, bármikor lemondhassa a feliratkozását. Adatait az Ön által történő leiratkozáskor, illetve ha külön e-mailben jelezte nekünk leiratkozási szándékát a horvath.judit@linguajuris.hu e-mail címre, azonnal töröljük, tovább nem tároljuk.

 1. Nyomtatott angol, német vagy francia tananyagok értékesítése

A nyomtatott tananyagok megvásárlásakor Ön kitölt egy megrendelési űrlapot. A megrendeléssel egyidejűleg NEM iratkozik fel sem hírlevélre, sem elektronikus Direkt Marketingre, sem pedig ingyenesen letölthető angol nyelvtani anyagokra.

A megrendelést követően két e-mailt kap:

 • egyet közvetlenül a megrendelés leadása után,
 • Egyet pedig a vételár kifizetése után. Ezen e-mailekben leírjuk Önnek a fizetés feltételeit, valamint, hogy milyen módon juthat hozzá a megrendelt és kifizetett online anyagokhoz.

A megrendeléskor megadott személyes adatait legkésőbb az űrlap kitöltését követő 365. napig tároljuk.

 1. Angol, német vagy francia online anyagok, tanfolyamok értékesítése

A fizetős online anyagok megvásárlásakor Ön kitölt egy megrendelési űrlapot. A megrendeléssel egyidejűleg NEM iratkozik fel sem hírlevélre, sem elektronikus Direkt Marketingre, sem pedig ingyenesen letölthető angol nyelvtani anyagokra.

A megrendelést követően két e-mailt kap:

 • egyet közvetlenül a megrendelés leadása után,
 • Egyet pedig a vételár kifizetése után. Ezen e-mailekben leírjuk Önnek a fizetés feltételeit, valamint, hogy milyen módon juthat hozzá a megrendelt és kifizetett online anyagokhoz.

A megrendeléskor megadott személyes adatait legkésőbb az űrlap kitöltését követő 365. napig tároljuk.

 1. Hírlevélre feliratkozás

Email címe és neve megadásával feliratkozhat hírlevelünkre. A hírlevélben heti egy (max.2) alkalommal jogi szaknyelv tanulásával kapcsolatos cikkeket, kvízeket, feladatokat küldünk.

Minden e-mailbe teszünk leiratkozó linket, ahol lemondhatja feliratkozását.

Adatait a leiratkozáskor, illetve ha külön e-mailben jelzi nekünk leiratkozási szándékát a horvath.judit@linguajuris.hu e-mail címre, azonnal töröljük, tovább nem tároljuk.

Az Ön jogai

Az alábbi jogok illetnek meg Önt. Ezek kapcsán megkeresésére a GDPR alapján maximum 30 napon belül a szolgáltatónak (adatkezelőnek) válaszolnia kell.

 1. Tájékoztatáshoz való jog

Kérheti, hogy a szolgáltató (adatkezelő) tájékoztassa az általa kezelt személyes adatairól. Hozzáférést kérhet ezekhez az adatokhoz.

Bármikor írásban a szolgáltató (adatkezelő) székhelyére küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a horvath.judit@linguajuris.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést a szolgáltató (adatkezelő) akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján egyértelműen be tudja Önt azonosítani.

Emailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekinti a szolgáltató (adatkezelő) hitelesnek, ha azt a regisztrált email címéről küldi, ez azonban nem zárja  azt ki, hogy a tájékoztatás megadása előtt biztonsági okokból más módon is azonosíthassa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a szolgáltató (adatkezelő) által kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait.

 1. Az érintett hozzáféréshez való joga

Ha kéri, hogy a szolgáltató (adatkezelő) tájékoztassa arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, akkor igen válasz esetén hozzáférést kaphat az adatkezelés céljához, adatok kategóriáihoz, címzettekhez, adattárolás időtartamához, érintetti jogokhoz, jogorvoslathoz, adatok forrásához, automatizált döntéshozatalhoz, külföldi adattovábbításhoz.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a tájékoztatást.

 1. Helyesbítés joga

Bármikor írásban a szolgáltató (adatkezelő) székhelyére küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a horvath.judit@linguajuris.hu címre küldött e-mailben kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 1. Elfeledte­téshez való jog (Törléshez való jog)

Kérheti a szolgáltató (adatkezelő) által kezelt személyes adatai törlését az alábbi esetekben:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a személyes adatok kezelésére közérdekből kerül sor (jogszabály felhatalmazást ad); valamint (iii) méltányolható magánérdekből történik (jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez).

A törlési kérelem megtagadásáról a szolgáltató (adatkezelő) minden esetben tájékoztat, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatóak le.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti, hogy személyes adatai kezelését a szolgáltató (adatkezelő) korlátozza, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy szolgáltató (adatkezelő) ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Szolgáltató (adatkezelő) megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Kérheti, hogy személyes adataid kezelését szolgáltató (adatkezelő) korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzed a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását.

Akkor is élhet ezzel a joggal, ha az adatkezelés célja megvalósult, de igényelt adatai kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor személyes adatai kezelését szolgáltató (adatkezelő) korlátozza, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az Ön által a szolgáltató (adatkezelő) rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat a szolgáltató (adatkezelő) egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. A tiltakozáshoz való jog

Tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag a szolgáltatóra (adatkezelőre) vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekei érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét szolgáltató (adatkezelő) megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 1. A visszavonás joga

Jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 1. Bírósághoz fordulás joga

Jogai megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatkezelés célja

 • Jogai védelme;
 • Azonosítása, kapcsolattartás Önnel;
 • Jogosultságai azonosítása;
 • A küldött rendszer- és marketingüzenetek testreszabása, releváns üzenetek biztosítása;
 • Ügyféltámogatás, tanácsadás, kérdések megválaszolása;
 • Statisztikák, elemzések készítése, döntéselőkészítés. Ez alapján tartalomfejlesztés, termék-és szolgáltatásfejlesztés koordinálása, hogy valóban hasznos anyagok, valóban olvasott tartalmak készüljenek.
 • Termék (szolgáltatás) fejlesztése, biztonságos üzemeltetése;
 • Általános szerződési feltételekben vállalt szolgáltatások, szolgáltatás minőség és biztonsági feltételek megteremtése;
 • Törvényi kötelezettségeknek történő megfelelés;
 • A szolgáltató jogos üzleti érdekeinek érvényesítése.

Kezelt adatok

 1. Szolgáltató (adatkezelő) kezeli az Ön által megadott adatokat, ezek:
 2. Vezeték-és keresztnév
 3. Email
 4. Telefonszám
 5. Személyi igazolvány száma
 6. Anyja neve
 7. Számlázási cím, lakcím
 1. Adatok naplózása biztonsági okokból:
 2. Megtekintett oldal/funkció
 3. Pontos időpont
 4. IP cím
 5. Böngésző süti / cookie
 1. Profilépítés marketing célból:
 2. Milyen problémára keres megoldást?
 3. Miért van szüksége jogi szaknyelvi képzésre, nyomtatott vagy letölthető anyagokra?
 4. Mik a fő döntési szempontjai?

A profil építés az Ön által megadott adatok alapján történik. A szolgáltató (adatkezelő) célja az, hogy az általa küldött üzeneteket valóban érdekesnek, relevánsnak találja.

A profil adatok alapján a szolgáltató (adatkezelő) manuálisan, kézzel létrehozott szűrők segítségével céloz, épít hírleveleket. Nincs automatizált adatfeldolgozással hozott döntés a folyamat során.

Adatfeldolgozók megnevezése

Tárhely (webhosting) szolgáltatás:

Üzemeltető: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Bankszámlaszám: 10702215-48381002-51100005 (CIB Bank Zrt.)

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42

Nemzetközi (IBAN) Számlaszám EUR: HU03 1070 2215 4838 1002 5000 0005

Nemzetközi (IBAN) Számlaszám HUF: HU45 1070 2215 4838 1002 5110 0005

BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

 1. Hírlevélküldés:

Név: Mailchimp

Cím: The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308

Telefon: N/A

E-mail: dpo@mailchimp.com

Tárolt adatok: név, email,  látogató azonosító süti (cookie)

Műveletek: hírlevél küldése

 1. Webanalitika, email és dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció:

Név: Google LLC

Cím: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025

Telefon: N/A

E-mail: N/A

Weboldal: https://www.google.com/

Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, levelezés, regisztrációkor, kérdőív-kitöltéskor táblázatokba rendezett adatok, naptárbejegyzések, telefon kontaktok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie).

Műveletek: weboldal látogatási adatok elemzése, email szolgáltatás, dokumentum menedzsment, naptár szolgáltatás, telefon kontaktok szinkronizálása eszközök között, online táblázat kezelő

 1. Célzott reklám megjelenítés:

Név: Facebook Inc.

Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Telefon: +1 650-543-4800

E-mail: N/A

Weboldal: https://www.facebook.com/

Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie).

Műveletek: célzott reklámok megjelenítése (retargeting).

 1. Online adatszolgáltatás (számlázó – számlázz.hu):

Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.

Telefon: +36-1-427-3200

E-mail: N/A

Weboldal: https://www.nav.gov.hu/

Tárolt adatok: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla részletes adatai.

Műveletek: online adatszolgáltatás számlázó modulból, adatelemzés, kockázat elemzés, hatósági ellenőrzés.

A honlapon végzett webanalitika

Tájékoztatjuk, hogy a http://www.linguajuris.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatói viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez a Google Analytics programot használjuk.

A hivatkozott program a böngésződben ún. Cookie-kat (sütiket) helyez el, melyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. Ahttp://www.linguajuris.hu  weboldalra látogatóként engedélyezi a Google Analytics program használatát. Egyben hozzájárul viselkedése figyeléséhez, követéséhez és a program által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez.

Mindezek mellett lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk, hogy a Google Analytics használata teljes mértékben megfelel az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen cookie-k célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a http://www.linguajuris.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat.

Az ilyen cookie-k érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a cookie-k e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Google Analytics

Szolgáltató (adatkezelő) a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával szolgáltató (adatkezelő) főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be.

Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját böngészőben teheti meg. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban. Általában az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásairól, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha telepítette a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesz részt.

Ha le szeretné tiltani a Google Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Firefox: A tájékoztatás itt olvasható

Google Chrome: A tájékoztatás itt olvasható

Internet Explorer: A tájékoztatás itt olvasható

Safari: A tájékoztatás itt olvasható

Bizalmas adatkezelés

A szolgáltató (adatkezelő) a rögzített adatokat bizalmasan kezeli, és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, azokat a weboldal megfelelő működéséhez szükséges módon használja fel. Ide értendő többek között az email és sms küldése, mely esetben az üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre.

A szolgáltató (adatkezelő) sosem fogja marketing célokra értékesíteni vagy kölcsönadni személyes adatai harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén átadhatja személyes adatai és más vonatkozó információkat.

Továbbá szolgáltató (adatkezelő) biztosíthatja, illetve gyakorolhatja törvényen alapuló jogait, valamint védekezhet bírósági keresetekkel szemben.

A szolgáltató (adatkezelő) az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag számára – mint arra feljogosított számára – legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon – az adatrögzítő eljárásán kívül – változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.

A szolgáltató (adatkezelő) által kezelt adatok hatósági, vagy bírósági felhívásra, valamint jogszabályi előírások alapján továbbításra kerülhetnek, mely esetleges tényről a szolgáltató (adatkezelő) hírlevelében értesíti felhasználóit, amennyiben az nem ellentétes a hatósági, vagy bírósági felhívással, vagy a vonatkozó jogszabályi előírással.

Adatkezelés időtartama

A GDPR előírásainak megfelelően minden kezelt adatkörnél előre meghatározott elévülési időkorláttal kezelem adatait.

Személyes adatokat megrendelési űrlap kitöltése után 365 napig tároljuk, kivéve ahol törvényi előírás vagy szerződés teljesítése ennél hosszabb időtávot kíván meg.

Ha ingyenes tananyagra, hírlevélre, elektronikus Direkt Marketingre iratkozott fel, és a hírlevélben lévő leiratkozási linken keresztül leiratkozik, vagy e-mailben jelzi leiratkozási szándékát a horváth.judit@linguajuris.hu e-mail címre, akkor adatait azonnal töröljük, nem tároljuk tovább.

Adattovábbítás

Szolgáltató (adatkezelő) jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelők nem tehetők felelőssé.

Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Tájékoztató frissítése, jogszabály változások követése

A Tájékoztatót az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az aktuális Tájékoztatóról a Felhasználó a http://www.linguajuris.hu/adatkezelesi-tajekoztato  weboldal „Adatkezelési Tájékoztató” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

További kérdések/válaszok

Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhet a horvath.judit@linguajuris.hu címre küldött emailben.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kérésére tájékoztatjuk a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest, 2018. május 22.

Lingua Juris Szaknyelvi Központ
Tulajdonos: Connect Europe Bt.

Levelezési cím: 1027 - Budapest, Medve u. 23.

Telefon: 06 1 783 1339,
Mobil: 06 20 340 9278

Email: info@linguajuris.hu

 

Pontjaim

0 Challenge Credits
0 Lingua Juris Credits

Eredményeim

Tagságom